Asset Publisher Asset Publisher

Nadleśnictwo Suwałki dofinansuje budowę mostu nad Czarną Hańczą

W dniu 28 kwietnia 2021 Nadleśnictwo Suwałki podpisało umowę z Powiatem Suwalskim dotyczącą budowy nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Malesowizna

Umowę opiewającą na kwotę 100 tys. zł podpisał Wojciech Rodak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Suwałki z Zarządem Powiatu: Witoldem Kowalewskim – Starostą Suwalskim, Arturem Łuniewskim – Wicestarostą Suwalskim, przy kontrasygnacie Skarbnika – Ewy Kamińskiej.

Realizacja wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Rozbiórka istniejącego i budowa nowego mostu przez rzekę Czarna Hańcza w m. Malesowizna w ciągu drogi powiatowej nr 1133B Kruszki – Szurpiły – Jeleniewo w km 2+694” będzie polegała na:
a) rozbiórce istniejącego obiektu mostowego, o niezadowalającym stanie technicznym, konstrukcji żelbetowej o długości 8,5m, szerokości 7m i ograniczonej nośności do 24 ton
b) budowie nowego obiektu mostowego o konstrukcji nośnej stalowej, o długości 15m, szerokości 11,11m oraz nośności 40 ton.
 
Koszt budowy mostu to kwota 1,65 mln zł. Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Suwalski pozyskał 1,489 mln  zł, 100 tys. zł przekaże Nadleśnictwo Suwałki, a wkład własny Powiatu to kwota 61 tys. zł.

Przedmiotowy most jest istotny do prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej oraz właściwego zabezpieczenia przeciwpożarowego rozdrobnionych kompleksów leśnych położonych w tej części zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Suwałki.

Ponadto przedmiotowa inwestycja wpłynie na poprawę komfortu życia okolicznych mieszkańców oraz turystów odwiedzających Suwalski Park Krajobrazowy (SPK) – najstarszy park krajobrazowy w Polsce, utworzony 12 stycznia 1976 roku.

Działania te są prowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności Lasów Państwowych, zgodne z postanowieniami Zarządzenia nr 58 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 2018 r. w sprawie realizacji w Lasach Państwowych wspólnych przedsięwzięć drogowych, mających związek z gospodarką leśną.  

Przedsięwzięcie wspólne polegające na budowie nowego mostu czy też inne inwestycje (np. remont drogi gminnej w 2018 r. w Gminie Rutka Tartak) są przykładem współpracy Nadleśnictwa Suwałki z jednostkami samorządu terytorialnego.