Asset Publisher Asset Publisher

Wspólna inwestycja drogowa

Wspólna inwestycja drogowa

 

 

W dniu 11.12.2015 r. przeprowadzono odbiór końcowy realizowanej wspólnie z Gminą Jeleniewo inwestycji drogowej pn. „Modernizacja (unowocześnienie) drogi gminnej nr 101767B Szurpiły- Wodziki w km od 4+395 do km 2+995 km w miejscowości Wodziłki".

W wyniku przeprowadzonych prac gruntownie zmodernizowano odcinek drogi o długości 1,4 km. Znaczna część inwestycji została sfinansowana ze środków Nadleśnictwa Suwałki. W ramach prowadzonych prac dokonano wymiany załamanych i niedrożnych przepustów oraz wykonano nową podbudowę i nawierzchnię drogi.

            Zmodernizowany odcinek drogi  został w pełni przystosowany do ruchu samochodów ciężarowych wykorzystywanych przy prowadzeniu gospodarki leśnej w tym również do transportu surowca drzewnego. Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy warunków wywozowych z kompleksu leśnego o pow. 114 ha oraz wpłynęła korzystnie na poprawę jakości dróg publicznych wykorzystywanych przez okolicznych mieszkańców.

            Ta inwestycja jest przykładem współdziałania jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych z samorządem terytorialnym zmierzającego do zrównoważonego rozwoju obszarów pełniących zróżnicowane funkcje społeczno- gospodarcze.

Prace zrealizowane zostały w ramach zawartego przez Nadleśnictwo Suwałki i Gminę Jeleniewo porozumienia określającego zasady współpracy między stronami w zakresie modernizacji ciągu komunikacyjnego udostępniającego rozdrobnione kompleksy Leśnictwa Hańcza oraz poprawiającego stan dróg gminnych na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego.