O nadleśnictwie

Nadleśnictwo Suwałki jest jednym z trzydziestu jeden nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.

Zasoby leśne

Na terenie Nadleśnictwa Suwałki przeważają siedliska borowe z dominującym udziałem sosny.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu Jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci: drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu oraz prduktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwości ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Ochrona przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Suwałki możemy spotkać się z różnymi formami ochrony przyrody, takimi jak: rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 200 czy pomniki przyrody.