Asset Publisher Asset Publisher

Projekt Małej Retencji Nizinnej

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.
 
Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.
 
Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
 
Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.
 
Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.
 
Cele uzupełniające:
 • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
 • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 
W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
 • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
 • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
 • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
 • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).
Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.
 
Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody. 
 
 
Wartość projektu:
 
Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł
 
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł
 
Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł
 
Udział Nadleśnictwa:
 
W ramach realizacji projektu Nadleśnictwo Suwałki planuje budowę zastawki piętrzącej wraz wykonaniem ścianki szczelnej na linii brzegowej istniejącego zbiornika zasilanego wodą okresową. Budowa obiektu ma za zadanie wzbogacić środowisko w wodę i przyczynić się do jego rozwoju poprzez zahamowanie nadmiernego jej odpływu.

Projekt Ochrony Przeciwpożarowej

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: do 31.12.2022 roku.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Głównym celem projektu jest zmniejszenie negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat, a w dalszej perspektywie – zmniejszenie średniej powierzchni pożarów i rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych, szczególnie w nadleśnictwach zakwalifikowanych do I kategorii zagrożenia pożarowego.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
 • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
 • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
 • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
 • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym: zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

 

Udział Nadleśnictwa:

W ramach realizacji Projektu Nadleśnictwo Suwałki planuje zakup lekkiego samochodu patrolowo-gaśniczego.


Projekty i fundusze

W myśl zasady lepiej zapobiegać niż leczyć staramy się jak najbardziej zabezpieczyć nasze lasy na wypadek pożaru.

W ramach działania 226 Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" wyremontowaliśmy drogi przeciwpożarową nr 3 i nr 4. Celem tego działania było zapewnienie dostępności dla specjalistycznego sprzętu gaśniczego do obszarów leśnych zlokalizowanych w północnej części Puszczy Augustowskiej. Z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich pozyskaliśmy ponad milion złotych.

Kontynuując powyższe działania zmodernizowaliśmy drogi przeciwpożarowe nr 2 i nr 6 ubiegając się również o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.