Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu Jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci: drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu oraz prduktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwości ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Użytkowanie lasu jest to dział gospodarki leśnej zajmujący się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci:
•   drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu.
• produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwości ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Użytkowanie lasu oparte jest zgodnie z ustawą o lasach na zasadach trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jako"… działalność zmierzająca do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żyzności i zdolności do wypełniania teraz i w przyszłości wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i specjalnych funkcji".
Nadleśnictwo Suwałki prowadzi użytkowanie lasu w oparciu o Plan Urządzania Lasu zatwierdzony na lata 2013 – 2022.
 

Wskaźniki gospodarcze dotyczące pozyskania drewna w latach 2013 – 2022

Rodzaj cięcia

m3

ha

Rębnia zupełna

288046

679,54

Rębnie złożone

167916

1118,87

Czyszczenia Późne

2062

305,82

Trzebieże Wczesne

43303

1032,12

Trzebieże Późne

365635

8759,61

Razem:

866962

 

 

Pozyskanie drewna
 
Pozyskanie  drewna odbywa się na podstawie planu urządzenia lasu. Plan ten określa maksymalną ilość drewna do pozyskania w okresie dziesięciu lat.
Etat roczny nadleśnictwa wynosi ok. 87 tys. m3 drewna. Nie przekraczanie tzw. etatu rocznego pozwala na pozyskanie drewna bez uszczerbku dla środowiska.
Pozyskanie drewna w Nadleśnictwie Suwałki prowadzone jest w zdecydowanej większości ręcznie za pomocą pilarek.
Pozyskanie drewna odbywa się w ramach użytkowania głównego lasu i obejmuje użytkowanie rębne i przedrębne.
Użytkowanie rębne ma na celu zastąpienie starego drzewostanu młodym pokoleniem. Istnieje szereg sposobów użytkowania rębnego zwanego rębniami. W Nadleśnictwie Suwałki są stosowane następujące rodzaje rębni: rębnie zupełne, gniazdowe, stopniowe i przerębowe.
 
Użytkowanie przedrębne obejmuje drzewostany młodszych klas wieku, które wymagają cięć pielęgnacyjnych (czyszczenia późne, trzebieże wczesne i późne) dla zwiększenia możliwości rozwojowych drzew i poprawy ich jakości technicznej. W ramach użytkowania przedrębnego Nadleśnictwo pozyskuje rocznie ok. 41 tys.m3 drewna.
Czasem w użytkowaniu rębnym i przedrębnym zachodzi konieczność usunięcia drewna z lasu zaatakowanego przez owady i grzyby oraz drzew połamanych lub wywróconych przez wiatr. Taki rodzaj użytkowania nazywamy użytkowaniem przygodnym.
 
Zrywka drewna jest to czynność polegająca na przemieszczeniu drewna z miejsca ścinki do miejsca składowania, gdzie jest przygotowane do wywozu z lasu. Zrywka w nadleśnictwie jest wykonywana przy pomocy ciągników rolniczych oraz specjalistycznych ciągników zrywkowych.

Oprócz drewna pozyskiwane są także choinki, których rocznie Nadleśnictwo sprzedaje ok. 800 sztuk. Wśród tzw. użytków ubocznych na uwagę zasługuje również pozyskiwanie płodów runa leśnego (grzyby, jagody, zioła) prowadzone głównie przez miejscowych mieszkańców na potrzeby własne.