Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Suwałki prowadzona jest w 19 obwodach łowieckich wchodzących w skład Rejonu Hodowlanego „Puszcza Augustowska".

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Suwałki prowadzona jest w 19 obwodach łowieckich wchodzących w skład Rejonu Hodowlanego „Puszcza Augustowska". Ogólna powierzchnia wszystkich obwodów wynosi około 105,3 tys. ha, z czego powierzchnia leśna stanowi około 20,1 tys. ha. łącznie.
Na terenie Nadleśnictwa Suwałki znajduje się 17 obwodów łowieckich polnych, które dzierżawi 10 kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego. Dwa obwody łowieckie są wyłączone z dzierżawy i na całkowitej powierzchni 8 854 ha, w tym leśnej 5 483 ha, stanowią Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) Lasów Państwowych w którym gospodarkę łowiecką prowadzi Nadleśnictwo.
Liczebność poszczególnych gatunków zwierzyny łownej według inwentaryzacji na dzień 10.03.2016 roku, przedstawia się następująco:

 

   gatunek  

ogółem

w nadleśnictwie

   w tym OHZ  
łoś 158 16
jeleń 453 220
daniel 57 -
sarna 2 232 280
dzik 469 90

 

Plan pozyskania zwierzyny w sezonie łowieckim 2016/2017 przedstawia się następująco:

     gatunek    

ogółem

w nadleśnictwie

    w tym OHZ   
łoś - -
jeleń 98 55
daniel 9 -
sarna 331 24
dzik 680 140

 

Gospodarka łowiecka prowadzona w Lasach Państwowych stanowi integralną część gospodarki leśnej. Składa się na to realizacja wielu celów, a jednym z nich jest zapewnienie optymalnych warunków bytowania dziko żyjącym gatunkom zwierząt oraz minimalizacji szkód wyrządzanych w uprawach leśnych i rolnych. Realizując te zadania na terenie Nadleśnictwa Suwałki uprawianych jest prawie 42 ha poletek łowieckich, 23 ha śródleśnych łąk oraz  51 pasów zaporowych, wykładana jest również sól w 408 lizawkach. W okresie zimowym prowadzone jest dokarmianie zwierzyny w 140 paśnikach.