Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

W lasach żyje ok. 60 proc. z 618 gatunków kręgowców występujących w Polsce. Rozwój cywilizacji zachwiał odwieczną równowagą i regułami obowiązującymi w ekosystemach leśnych, co wpływa także na bytujące tam zwierzęta. Dlatego obecnie ich liczebność, sposoby opieki nad nimi, a także możliwości zapobiegania szkodom od zwierzyny – reguluje prawo: polskie i unijne.

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa. Gospodarowaniem zwierzyną łowną, zgodnie z zasadami ekologii oraz racjonalnej gospodarki leśnej, rolnej i rybackiej, zajmują się myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim oraz leśnicy.

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Suwałki prowadzona jest w 20 obwodach łowieckich wchodzących w skład Rejonu Hodowlanego „Puszcza Augustowska".

Gospodarka łowiecka w Nadleśnictwie Suwałki prowadzona jest w 20 obwodach łowieckich wchodzących w skład Rejonu Hodowlanego „Puszcza Augustowska". Ogólna powierzchnia wszystkich obwodów wynosi około 110,5 tys. ha, z czego powierzchnia leśna stanowi około 20,6 tys. ha. łącznie.
Na terenie Nadleśnictwa Suwałki znajduje się 18 obwodów łowieckich polnych, które dzierżawi 10 kół łowieckich Polskiego Związku Łowieckiego. Dwa obwody łowieckie są wyłączone z dzierżawy i na całkowitej powierzchni 8 854 ha, w tym leśnej 5 483 ha, stanowią Ośrodek Hodowli Zwierzyny (OHZ) Lasów Państwowych w którym gospodarkę łowiecką prowadzi Nadleśnictwo.
Liczebność poszczególnych gatunków zwierzyny łownej według inwentaryzacji na dzień 10.03.2021 roku, przedstawia się następująco:

 

   gatunek  

ogółem

w nadleśnictwie

   w tym OHZ  
łoś 243 12
jeleń 535 225
daniel 62 -
sarna 2640 315
dzik 64 5

 

Plan pozyskania zwierzyny w sezonie łowieckim 2021/2022 przedstawia się następująco:

     gatunek    

ogółem

w nadleśnictwie

    w tym OHZ   
łoś - -
jeleń 149 64
daniel 14 -
sarna 491 40
dzik 104 8

 

Gospodarka łowiecka prowadzona w Lasach Państwowych stanowi integralną część gospodarki leśnej. Składa się na to realizacja wielu celów, a jednym z nich jest zapewnienie optymalnych warunków bytowania dziko żyjącym gatunkom zwierząt oraz minimalizacji szkód wyrządzanych w uprawach leśnych i rolnych. Realizując te zadania na terenie Nadleśnictwa Suwałki uprawianych jest prawie 22 ha poletek łowieckich, 21,6 ha śródleśnych łąk oraz  41 pasów zaporowych, wykładana jest również sól w 545 lizawkach. W okresie zimowym prowadzone jest dokarmianie zwierzyny w 173 paśnikach.