Wydawca treści Wydawca treści

Organizacja nadleśnictwa

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną PGL LP działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, która prowadzi nadzór i koordynuje działania 31 nadleśnictw. Nadleśnictwo dzieli się na leśnictwa.

Nadleśniczy kieruje całokształtem działalności nadleśnictwa na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i ponosi za nią pełną odpowiedzialność, a także reprezentuje nadleśnictwo na zewnątrz.

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej,  pracą leśniczych oraz specjalisty SL ds. szkółkarskich.

Główny księgowy wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność w zakresie księgowości, finansów, planowania finansowo – ekonomicznego, analiz, sprawozdawczości oraz organizuje i sprawuje kontrole wewnętrzną dokumentów finansowo – księgowych. Główny księgowy kieruje Działem Finansowo – Księgowym.,

Stanowisko do spraw kontroli zajmowane jest w nadleśnictwie przez inżyniera nadzoru. Inżynier nadzoru  kontroluje  prawidłowość wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie oraz zadania wynikające z ochrony mienia i udostępniania lasu. Wydaje zalecenia w zakresie ustalonym przez nadleśniczego i ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego poprzez wzajemne konsultacje, zgłaszanie uwag i propozycji.

Sekretarz wykonuje zadania i ponosi odpowiedzialność z zakresu przygotowania dokumentów do zakupu i sprzedaży osad, mieszkań i innych nieruchomości, sporządza plany inwestycyjne i dokumentację do przeprowadzenia procedur przetargowych na wykonanie inwestycji.
Sekretarz kieruje Działem Administracyjno – Gospodarczym i jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa.

Dział Gospodarki Leśnej prowadzi całokształt spraw związanych z planowaniem, organizacją, koordynacją prac w zakresie: nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa, hodowli lasu, ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej, ochrony przyrody, edukacji leśnej, użytkowania i urządzania lasu, gospodarki łąkowo-rolnej, sprzedaży drewna i użytków ubocznych, stanu posiadania, ewidencji lasów i gruntów oraz ich udostępniania, naliczania podatków lokalnych - leśnego i rolnego, zagadnień związanych z utrzymaniem spójności, funkcjonalności i bezpieczeństwa Systemu Informatycznego Lasów Państwowych oraz Systemu Informacji Przestrzennej, obsługa systemu informatycznego nadleśnictwa i urządzeń peryferyjnych oraz sporządzanie, aktualizacja, przetwarzanie i opracowywanie materiałów (własnych i z leśnictw), wynikających ze stosowania zasad FSC i PEFC.  Dział ten obsługuje merytorycznie narady nadleśniczego z leśniczymi.

Dział Finansowo – Księgowy prowadzi obsługę finansowo - księgową nadleśnictwa, a w szczególności: prowadzi ewidencję finansową, formalno – rachunkową kontrolę dokumentów, opracowuje zestawienia planów finansowo - gospodarczych, analizuje zdarzenia finansowo - gospodarcze, sprawozdawczość finansowo - księgową, rozlicza działalności pomocniczą, egzekwuje wszelkie należności oraz reguluje zobowiązania, nalicza płace pracowników i prowadzi sprawy podatkowe od osób fizycznych, prowadzi kasę nadleśnictwa, kontroluje poprawność ewidencji księgowej prowadzonej w ramach kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo - księgowych nadleśnictwa oraz prowadzi sprawy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dział Administracyjno – Gospodarczy zajmuje się  całokształtem spraw związanych z pełną obsługą administracyjną nadleśnictwa w tym: prowadzenie sekretariatu   nadleśnictwa, koordynacja spraw dotyczących instrukcji kancelaryjnej i archiwalnej, prowadzenie archiwum, redagowanie  strony internetowej i BIP, realizacja zaopatrzenia i remontów, zakupy oraz budowa środków trwałych infrastruktury nadleśnictwa, prowadzenie ewidencji aktywów trwałych w systemie Infrastruktura, prowadzenie transportu i jego ewidencji,  umów dzierżaw i najmu mieszkań, budynków i budowli, naliczanie podatku lokalnego - od nieruchomości, organizacja i realizacja zamówień publicznych, koordynowanie aplikowania o zewnętrzne środki pomocowe oraz prowadzi całość tematyki dotyczącej BHP w Nadleśnictwie, w tym również przeprowadza systematyczne kontrole przestrzegania przepisów BHP przez wykonawców usług leśnych - zgodnie z postanowieniami zawartych umów oraz podejmuje działania w celu wyeliminowania nieprawidłowości, w tym przedstawia wnioski pokontrolne nadleśniczemu.

Leśnictwa są podstawową jednostką terenową w nadleśnictwie, w której bezpośrednio prowadzona jest gospodarka leśna. Leśnictwem kieruje leśniczy.

Stanowisko ds. kadrowych – prowadzi całokształt spraw pracowniczych w rozumieniu kodeksu pracy, PUZP dla pracowników PGL LP oraz innych unormowań prawnych obowiązujących w tym zakresie. W szczególności zobowiązany jest do prowadzenia: ewidencji osobowej pracowników, sprawy związane z ubezpieczeniami pracowniczymi, płacami (poza naliczaniem), szkoleniami pracowników. 

Leśniczy ds. łowieckich – do zadań stanowiska w szczególności należy: organizacyjne przygotowanie i terminowe wykonywanie wszelkich czynności techniczno-gospodarczych, ochronnych i administracyjnych na terenie obwodów łowieckich zarządzanych przez nadleśnictwo, wynikających z łowieckich planów hodowlanych, wniosków gospodarczych i harmonogramów pracy ustalonych dla danego obwodu, działanie w zakresie ochrony lasu przed zwierzyną przy współpracy z pracownikami terenowymi służby leśnej, współpraca z kołami łowieckimi w celu ustalenia zasad prowadzenia gospodarki łowieckiej obwodach wydzierżawionych, zapewniających trwałość lasów i realizację celów gospodarki leśnej, prowadzenie spraw związanych z obsługą polowań oraz świadczeniem usług w turystyce myśliwskiej.


Posterunek Straży Leśnej – jest komórką organizacyjną przy nadleśnictwie, powołaną do zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz wykonywanie innych zadań związanych z ochroną mienia Skarbu Państwa, będącego w zarządzie nadleśnictwa. Posterunkiem kieruje komendant posterunku, podległy bezpośrednio nadleśniczemu.